Условия за Ползване и Политика за поверителност

Опровержение

Този уебсайт е проектиран и разработен от SEE LINK D.O.O. с финансова помощ от Тайпе Китай чрез Фонда за техническо сътрудничество на ТайванБизнес ЕБВР, управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“). Нито ЕБВР, нито Тайпе Китай не поема никакво представителство или гаранция или не поема никаква отговорност или отговорност във връзка с SEE LINK D.O.O., дизайна и разработката на този уебсайт, съдържанието на този уебсайт или разчитането на него. Мненията, изразени на този уебсайт, са тези на SEE LINK D.O.O. и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява официалното становище на ЕБВР или на Тайпе Китай.

Условия за ползване и Политика за поверителност

Достъпвайки (зареждайки) уебсайта (по-нататък също: сайта) на списъка за изследване на МСП (по-долу също: Изследователският център), вие (по-долу също: посетителят или потребителят) се съгласявате и давате съгласието си да бъдете обвързани от настоящите Условия за ползване и Декларация за поверителност, както и от всички и всякакви последващи изменения и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с някое от Условията за ползване и Политиката за поверителност по настоящото споразумение, моля, не използвайте този сайт. Към момента на първото им посещение на уебсайта на изброения изследователски център за МСП, счита се, че посетителят се съгласява и дава съгласието си да спазва настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност.
По смисъла на настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност понятията, изложени по-долу, имат следното значение:
„Сайт“ е цялата информация, всички и всякакви авторски права изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, достъпна на следния уеб адрес: https://www.listed-sme.com/ или на който и да е от споменатите мрежи адрес „поддомейни.
„Връзка (хипервръзка)“ означава обект, надлежно посочен на даден уебсайт, който позволява навигация до друг уебсайт или обект.
„Потребител“ е всяко физическо лице, което се ползва от някоя от услугите на сайта.
„Услугите“ на сайта включват, но не се ограничават до:
- Достъп до информационните ресурси / данни на сайтовете, предоставени чрез уеб браузър;
- Достъп до информационните ресурси / данните, предоставени по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци от данни, RSS емисии, електронни таблици и т.н.);
- Получаване на имейл съобщения от надлежно регистрирани потребители на сайта.
- Получаване на данни чрез различни електронни средства от посетителите на сайта.
"IP адрес" е уникален идентификационен номер, свързан с компютър, уебсайт или ресурс на потребителя по начин, който позволява тяхното локализиране в световната мрежа.
„Форсмажор / случайно събитие, неизбежна злополука“ е извънредно обстоятелство, непредвидено от момента на изготвяне на Условията за ползване и Политиката за поверителност, което прави предоставянето на услугите всъщност невъзможно.
„Злонамерени атаки, предприети от трети лица“ означава дейности или липсата им от страна на трети лица, които влизат в противоречие с правилата на интернет етиката, включително DDoS (разпределено отричане на услуга), спам, наводнения, получаване на достъп до ресурси с помощта на чужди права и пароли, използване на грешки в рамките на системите с цел да се възползват от себе си или да получат информация, извършване на дейности, които могат да бъдат класифицирани като индустриален шпионаж или саботаж, увреждане или унищожаване на системи или масиви от данни, пренасочване на „троянски коне“ или причиняване на инсталации на вируси или системи за дистанционно управление, пречи на нормалните дейности с другите потребители на Интернет и т.н.
Настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност са обвързващи само по отношение на отношенията между вас, които сте потребител на услугите на уебсайта, и Изследователския център. С настоящото Ви се предоставя правото да използвате услугите на сайта единствено за лични и нетърговски цели, освен ако изрично не е уговорено друго в споразумение.

Политика за бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки за събиране на информация за това как хората използват уебсайта. След това тази информация се използва за прецизиране и разработване на сайта, така че да се възползва максимално от потребителите. Ако не сте съгласни с това, трябва да спрете да използвате уебсайта или да промените настройките на бисквитките на вашия компютър, за да ограничите тяхното използване.

„Бисквитката“ е част от данните, които уебсайтовете изпращат към уеб браузъра на уеб потребителя, за да разберат повече за интересите и намеренията на този потребител при използването на сайта.

1. Съдържание на уебсайта

Уебсайтът съдържа текстове, изображения, бази данни, диаграми, снимки, лога, снимки, търговски марки и друга информация, отнасяща се до Research Hub. Документите, изготвени от доставчика на изследвания, са собственост на доставчика на научни изследвания, а препоръките, дадени в тези документи, са тяхна отговорност.

2. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права върху интелектуалната собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, бази данни, диаграми, снимки, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта, са собственост на Research Hub и / или на съответните притежатели на права, когато е посочено. Споменатите информационни ресурси са обект на защита съгласно валидния закон за авторското право. Нерегламентираното им използване представлява законово нарушение и води до гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.

Можете свободно да публикувате връзки към сайта, където се посочват източникът и авторът на съответния материал. Използването на някой от предоставените ресурси без изричното съгласие, надлежно предоставено от изследователския център в писмена форма, е забранено. Изключение от горното съставляват само статистическите данни, използването на които е разрешено, когато изследователският център е изрично посочен като източник на тях.

Когато на уебсайта са предоставени ресурси, авторските права на които се съхраняват от трети лица, този факт се изрично посочва, а името на автора и връзката към източника се публикуват надлежно.

3. Задължения

Изследователският център не носи отговорност в случай, че ресурсите на уебсайта са били използвани от посетители за цели, различни от описаните в настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност.

Изследователският център винаги се стреми да предоставя достоверна и точна информация на потребителите; въпреки това, тя не носи отговорност за вреди или загуби (независимо дали са директни и / или косвени), причинени в резултат на използване на настоящия уебсайт и информационните ресурси, съдържащи се в него.

Изследователският център не носи отговорност за дейности, предприети от неговите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етичните норми на интернет средата, добрите нрави или валидното законодателство. Отговорността в горепосочените събития се носи единствено от Потребителя, който е предприел въпросните дейности.

Изследователският център не може да носи отговорност за каквито и да било щети, нанесени чрез предоставяните услуги или от действията или липсата на действия от страна на потребителите на сайта на трети лица. Изследователският център не може да носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които са предоставени връзки или към които потребителите са публикували такива връзки. Изследователският център може да не носи отговорност за това и не гарантира истинността, изчерпателността и изчерпателността на информацията и / или на документите, публикувани от потребителите. Изследователският център не може да носи отговорност в случай, че всяко съдържание (новини, информационен ресурс и т.н.), публикувано от потребител, се окаже предмет на авторско право, притежавано от трето лице. В такъв случай, след надлежно уведомяване за това, Изследователският център се задължава да премахне горепосоченото съдържание, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

4. Права и задължения на изследователския център

Изследователският център има право да редактира всяко публикувано съдържание, в случай че то не отговаря на което и да е от условията, посочени тук, както и тези на етичните стандарти в Интернет, на добрите нрави или на действащото законодателство ,

Изследователският център е задължен, доколкото е в него, да осигури нормален достъп, за да използва услугите, предоставени от сайта, не само от регистрирани потребители, но и от други посетители на уебсайта.

5. Права и задължения на потребителите

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на уебсайтовете.
Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, предоставени от сайта.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Условията за ползване и Политиката за поверителност, етичните норми на интернет средите, добрите нрави и валидното законодателство по отношение на използването на услугите, предоставени от Research Hub и публикуваните ресурси.

Преди да публикува текстове или други ресурси на уебсайта, всеки Потребител се уверява, че те са верни и пълни.

6. Изменения в Условията за ползване и Политиката за поверителност

Настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Изследователския център или в резултат на изменения, въведени в приложимото законодателство. След изменение на настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност, Изследователският център се задължава да ги публикува на своя уебсайт.

7. Решаване на спорове

Всички спорове, възникващи между страните по отношение на настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност, се решават чрез преки преговори, провеждани от тях. В случай, че не се постигне съгласие, всяка от страните по настоящото споразумение може да поиска сътрудничеството на компетентните съдебни органи.

8. Приложимо право

Когато прилагате и тълкувате настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност, както и по отношение на всякакви въпроси, останали неуредени в настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност, се прилага законодателството на Северна Македония.